Är det möjligt att vara ordförande i en bostadsrättsförening utan att vara medlem?

Av stadgarna framgår vem som är valbar som styrelseledamot. Enligt de flesta stadgar krävs det att en person för att vara valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant endera är medlem i föreningen eller tillhör bostadsrättshavarens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Den som är minderårig, försatt i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller suppleant.