Får en bostadsrätt stå oanvänd under en längre tid?

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet är att den ska användas för permanent boende såvida inte annat anges i upplåtelseavtalet. Bostadsrättshavare som använder lägenheten i strid med detta är skyldig att på tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Det krävs att avvikelsen från avtalet är av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem. Om bostadsrättshavaren i övrigt sköter sina förpliktelser mot föreningen så kan inte den omständigheten att lägenheten står tom anses vara av avsevärd negativ betydelse för föreningen.