Hur väljs styrelseledamöterna på stämman?

När valberedningen, om sådan finns, har bestämt sig för vilka kandidater man ska föreslå stämman är det vanligt att de skriver ut sitt förslag inför föreningsstämman och att alla mötesdeltagare får var sitt eget exemplar. Därutöver står var och en fritt att på stämman föreslå ytterligare kandidater. Vid val på föreningsstämma anses den vald som har fått flest röster. Beroende på vad som står i stadgarna sker omröstning vid föreningsstämman öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem vid personval påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.