Måste styrelsen skriva protokoll?

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Protokollnumrering kan ske antingen i löpande följd oavsett år eller också kan ny nummerföljd påbörjas varje år. Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken en medlem i föreningen eller utomstående har rätt att ta del av dem. Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdplikt om spridningen av protokollen. Revisorerna, både de externa och de interna, har alltid rätt att ta del av styrelseprotokollen avseende det räkenskapsår som ska granskas.