Vad är PBL?

PBL står för Plan och Bygglagen som reglerar var och hur byggnationer får ske. Ur ett samhällsperspektiv tas planer för byggnation fram och som medborgare har vi rätt att ta del av de förslag till planer som finns och beslutade detaljplaner genom att vända oss till kommunen på orten.