Vad är startbesked och när får man det?

När kommunen har haft det tekniska samrådsmötet och gjort bedömningen att lagens krav uppfylls ger de startbesked till bygget. I startbeskedet fastställs kontrollplanen och där anges om ev. villkor behöver uppfyllas innan bygget kan starta.