Vad finns det för regler om valberedningen i en bostadsrättsförening?

Varken valberedningen eller dess uppgifter är lagreglerade. Under förutsättning att det står i stadgarna väljs valberedningen av föreningsstämman på ett år i taget. Valberedningen uppgift är att till nästkommande föreningsstämma föreslå valbara och lämpliga kandidater till de förtroendeposter som stämman ska välja. Medlemmarna i föreningen kan nominera kandidater under hela året. För att underlätta valberedningens arbete bör dock medlemmarna i god tid före stämman fundera över vilka personer man vill ha med i styrelsen och meddela valberedningen. Vanligtvis kontaktar valberedningen styrelsens ledamöter och fråga om de vill ställa upp för omval. Valberedningen har också rätt att föreslå kandidater.