Vem kan vara revisor?

Stadgarna kan i vissa fall ange att revisorn ska vara auktoriserad men vanligen är det upp till föreningsstämman att välja en revisor som anses passande och kompetent för uppdraget. Det är viktigt att revisorn är oberoende och inte har någon beroendeställning till någon av styrelsens ledamöter, han/hon får inte vara anställd i föreningen. En ekonomisk förening skall ha minst en revisor enligt lagen om ekonomiska föreningar. I Bostadsrättsföreningen stadgar framgår att revisorn väljs på föreningsstämman.