Vilka skäl godtas vid andrahandsupplåtelse?

I lagen finns inga exempel på vad som menas med ”skäl” respektive ”befogad anledning att vägra”. I förarbetena ges exempel på vad som ska menas med skäl och i hyresnämnderna har utvecklats en praxis för detta. Styrelsen kan dock samtycka till andrahandsupplåtelse även om inte bostadsrättshavaren har skäl, förutsatt att alla medlemmar behandlas lika. Eftersom föreningar kan välja att vara generösare med att ge tillstånd än vad lagen föreskriver, är det inte meningsfullt att sammanställa en lista på alla skäl som godtagits av olika föreningar.

Som skäl har i förarbeten och praxis ansetts utlandsvistelse, att förälder vill hyra ut mindre lägenhet till barn, andrahandsupplåtelse i avvaktan på att bostadsrättshavaren ska bosätta sig i lägenheten vid pensionering (som inte bör ligga alltför långt fram i tiden), vistelse på anstalt, att bostadsrättshavaren är intagen på långvård eller annat boende p g a ålder eller sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på ort bortom pendlingsavstånd, provsamboende, uthyrning till närstående eller tillfällen då det är svårt att sälja lägenheten.

Uppräkningen är på intet sätt uttömmande utan även andra skäl kan vara godtagbara. Den som förvärvat en lägenhet i spekulativt syfte anses dock inte ha skäl att få upplåta lägenheten i andra hand.